Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Istitutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului

Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (ÎS „IPOT”)

Începând cu 16 noiembrie 1990, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului a devenit succesorul de drept al institutelor „Kolhovinsadproiect” şi „Moldghiprozem”.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 166 din 24 februarie 1997 IPOT” a fost transmis din subordinea Ministerului Agriculturii şi Produselor Alimentare fiind transmis în structura Direcţiei Principale de Reglementare a Regimului Proprietăţii Funciare şi Reformei Funciare a Agenţiei Naţionale de Geodezie, Cartografie şi Cadastru.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 23.04.2005 Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru este reorganizată în Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în structura căreia a fost inclusă Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”.

Pentru optimizarea activităţii, institutul dispune de subdiviziuni teritoriale în alte municipii şi oraşe ale republicii: Bălţi, Comrat şi Tighina.

DIRECTORII

După comasarea celor două institute, directorul fostului institut „Molghiprozem” Victor Cănănău a preluat conducerea noii Întreprinderi de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, fiind primul ei director şi a activat în această funcţie în perioada anilor 1990-1998.
În perioada, cât s-a aflat în fruntea IS „IPOT”, a fost elaborat cadastrul culturilor multianuale – plantaţiilor de viţă de vie, livezi, de nuci, pepinierilor. În afară de aceasta Victor Cănănău a iniţiat reformele funciare în condiţiile economiei de piaţă, a condus cu lucrările de delimitare a terenurilor agricole şi determinarea Fondului funciar de privatizare. Meritele sale pe tărâmul producerii au fost menţionate cu ordinul „Insigna de Onoare”, cu alte dinstincţii de stat.

În următorii 6 ani, până în 2004, la cârma institutului s-a aflat Ion Manolache, cunoştinţele teoretice şi practice ale căruia s-au manifestat îndeosebi anume în această postură.
Sub conducerea lui nemijlocită a fost elaborat „Programul de însuşire a solurilor degradate şi îmbunătăţirea fertilităţii lor”.
În această perioadă a fost implementat programul privind reformele funciare şi de privatizare a terenurilor agricole, fiind elaborate proiecte de organizare a teritoriului pentru diverse forme de gospodărire, cadastrul bunurilor imobile. Un mare suport a depus la automatizarea lucrărilor de proiectare, evidenţă şi monitorizare a structurii cantitative şi calitative a fondului funciar.
În perioada postprivatizare a terenurilor agricole dl Ion Manolache a implementat primul program de delimitare a terenurilor proprietate publică, a iniţiat şi elaborat programul de consolidare a terenurilor agricole în scopul optimizării şi utilizării mai raţionale a resurselor funciare în condiţiile dezvoltării pieţei funciare.

Din 2005 până în 2013 institutul a fost condus de Alexandru Caminschi. A parcurs calea de la inginer de rând la Institutul de proiectare „Kolhozvinsadproiect” până la inginer-şef de proiect la Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.
S-a manifestat ca un specialist tehnic de înaltă calificare şi principial.
Sarcinile prioritare pe care şi le-a pus, fiind în funcţia de director, au fost optimizarea structurii întreprinderii şi completarea institutului cu cadre tinere bine pregătite în domeniu, asigurarea specialiştilor institutului cu instrumente şi aparate geodezice moderne. O prioritate în activitatea directorului erau şi sunt transferurile tehnologice şi implementarea programelor moderne de proiectare şi de prelucrare a datelor geospaţiale, de creare a bazei de date automatizate geoinformaţionale.
Sub conducerea lui este elaborat şi aprobat de către Guvern Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică, se dezvoltă Programul de consolidare a terenurilor agricole, fiind elaborate proiectele respective. Institutul participă activ la realizarea diferitor proiecte investiţionale de interes naţional privind dezvoltarea infrastructurii şi economiei.

Activitatea institutului

În perioada anilor 1990-2010 specialiştii institutului au îndeplinit următoarele tipuri de lucrări:

 • ridicări topografice la scara 1:500, 1:1000, 1:2000;
 • perfectarea documentaţiei pentru distribuirea fondului funciar unităţilor administrativ-teritoriale;
 • elaborarea proiectelor de organizare a teritoriilor gospodăriilor ţărăneşti;
 • perfectarea documentelor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
 • evidenţa funciară cantitativă şi calitativă în unităţile administrativ-teritoriale;
 • elaborarea proiectelor antierozionale şi ameliorative, pentru construcţia instalaţiilor hidrotehnice;
 • elaborarea cadastrului plantaţiilor multianuale la nivel de comună, raion şi în ansamblu pe republică (1996-2000);
 • atribuirea şi modificarea destinaţiei terenurilor pentru necesităţi agricole şi neagricole;
 • îndeplinirea lucrărilor de pregătire a informaţiei pentru înregistrarea hotarelor tuturor unităţilor administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova şi intravilanului localităţilor;
 • elaborarea Programului de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii solurilor, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Direcţiile ei principale au servit ca bază pentru elaborarea şi realizarea unor asemenea Programe cum ar fi „Satul Moldovenesc” şi „Amenajarea Teritoriului Naţional”;
 • elaborarea proiectelor de înfiinţare a plantaţiilor de viţă de vie şi livadă;
 • de delimitare a terenurilor proprietate publică;
 • investigaţii pedologice la diferite scări şi pentru diverse necesităţi;
 • cercetări de laborator în domeniile analizei solului şi geologiei.


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri