Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


MOLDGHIPROZEM

Моldghiprozem

Institutul moldovenesc de stat de proiectări pentru organizarea teritoriului „Moldghiprozem” a fost creat în baza hotărârii Comitetului Central al PC al Moldovei şi Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti din 14 martie 1961 nr.104 „Cu privire la reorganizarea Ministerului agriculturii al RSS Moldoveneşti” şi ordinului nr.86 al Ministerului Agriculturii al RSS Moldoveneşti din 21 martie 1961.

Din punct de vedere istoric institutul „Moldghiprozem” a pus bazele dezvoltării teoriei şi implementării practice a organizării teritoriului în republica noastră. Într-o perioadă relativ scurtă institutul s-a transformat într-o mare organizaţie de proiectare, capabil să rezolve problemele folosirii raţionale şi protecţiei resurselor funciare.
Specialiştii implementau în sfera productivă proiecte ale sistemelor agrare zonale, de dezvoltare şi amplasare a producerii agricole în colhozuri şi sovhozuri, în raioanele administrative ale RSSM şi în republică în ansamblu în baza organizării teritoriului argumentat ştiinţific.

Conducerea

Primul director al Institutului Republican de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului a fost numit Grigore Evtuşenco, care a activat în această funcţie în perioada anilor 1961-1962. El, s-ar putea spune, a pus bazele organizării teritoriului în RSS Moldovenească.
A activat în diferite funcţii de răspundere 35 de ani, dintre care 19 ani în postul de şef al direcţiei pentru organizarea teritoriului. A luat parte activă la lucrările complexe şi de mare răspundere de sistematizare şi optimizare a folosirii pământului şi promovării organizării teritoriului în RSS Moldovenească.

În perioada anilor 1962-1964 director al institutului a fost Piotr Coniuşenco, aportul său fiind în mare măsură direcţionat spre dezvoltarea teoriei şi practicii reglementării regimului proprietăţii funciare în RSS Moldovenească. Îndeosebi aceasta se referea la sfera reabilitării plantaţiilor multianuale, dar şi la elaborarea proiectelor de utilizare raţională şi eficientă a fondului funciar al ţării.

Din 1964 până în 1973 director al institutului este numit Grigore Guţol, de numele căruia sunt legate realizări deosebite în domeniul teoriei şi practicii organizării teritoriului în RSS Moldovenească, a dezvoltării în continuare a institutului „Moldghiprozem”.
El a fost iniţiatorul desfăşurării în republică a unor astfel de lucrări fundamentale cum ar fi evidenţa funciară grafică, prima etapă a cercetărilor pedologice de bază, instituirea bonităţii solurilor, evidenţa solurilor erodate, elaborarea schemelor măsurilor de combatere a eroziunii solurilor de-a lungul bazinelor râurilor mici, etc.
Gr. Guţol este, pe bună dreptate, veteran al serviciului de reglementare a regimului proprietăţii funciare. A publicat mai multe articole şi monografii la tema folosirii raţionale şi protecţiei resurselor funciare. Pentru eroismul manifestat în timpul Războiului pentru Apărarea Patriei şi realizările pe tărâmul muncii paşnice a fost distins cu multe decoraţii guvernamentale.

În perioada anilor 1973 – 1986 institutul a fost condus de Ilie Turucalo, candidat în ştiinţe economice. A parcurs calea de la tehnician al organizării teritoriului până la director al institutului.
A făcut mult pentru întărirea bazei tehnico-materiale a institutului şi asigurarea lucrătorilor cu spaţiu locativ. Este autorul a multor instrucţiuni şi directive tehnice referitor la lucrările de proiectare pentru folosirea raţională a resurselor funciare.
Sub conducerea lui nemijlocită a fost elaborată Schema generală de folosire şi protecţie a resurselor funciare a RSS Moldoveneşti până în anul 2005. Meritele sale au fost apreciate cu înalte distincţii de stat.

Din 1986 şi până în 1990 director al institutului a fost Victor Cănănău, care şi-a trasat ca sarcină prioritară înfăptuirea lucrărilor de organizare a teritoriului şi protecţia solurilor la nivel de raion.
Semnificative sunt contribuţiile dumnealui în privinţa protecţiei solurilor şi combaterii eroziunilor, planificării şi îndeplinirii măsurilor în plan republican în domeniul respectiv. Sub conducerea lui au fost elaborate scheme ale măsurilor antierozionale pe bazinele râurilor mici şi au fost realizate proiecte privind protecţia solurilor, îmbunătăţirea lor.

STRUCTURA

Institutul întotdeauna a avut parte de specialişti de înaltă calificaţie: ingineri în domeniul organizării teritoriului, pedologi, ingineri-analitici, geodezi, agronomi, hidrotehnici,, agroamelioratori, topografi, geologi şi economişti. Toţi erau incluşi în componenţa secţiilor, grupelor de proiectare, echipelor de cercetări şi prospecţiuni.
În institut au fost formate 10 secţii:
 • 2 - de organizare a teritoriului, cu sediul în oraşеle Chişinău şi Bălţi;
 • prospecţiuni pedologice,
 • hidrotehnică,
 • prospecţiuni inginereşti,
 • de atribuire a terenurilor,
 • de reabilitare a plantaţiilor multianuale,
 • schemelor generale,
 • tehnică,
 • emisie a proiectelor.

Activitatea institutului

Secţiile organizarea teritoriului se ocupau de elaborarea proiectelor privind următoarele tipuri de lucrări:
 • schema generală de folosire şi protecţie a resurselor funciare ale republicii, care includeau:
  • dezvoltarea şi amplasarea producerii agricole,
  • măsuri antierozionale,
  • protecţia contra alunecărilor terenurilor agricole,
  • scheme de organizare a teritoriului şi măsuri de combatere a eroziunilor la nivel de raion;
 • proiecte de organizare intergospodărească şi intragospodărească a teritoriului colhozurilor şi sovhozurilor, precum şi a întreprinderilor agricole, unde se experimentau asolamente speciale, argumentate ştiinţific;
 • organizarea tuturor resurselor agricole şi elaborarea măsurilor de protecţie şi combatere a eroziunilor, de plantare a fâşiilor forestiere de protecţie, organizarea antierozională a teritoriului.
Secţia cercetări pedologice îndeplinea:
 • cercetări pedologice şi analize de laborator cu elaborarea ulterioară a hărţilor pedologice cu caracteristica calităţii solurilor, recomandările privind utilizarea şi protecţia lor;
 • cercetări geobotanice;
 • cercetarea terenurilor salinizate şi alcalizate;
 • evaluarea economică a terenurilor agricole.
Secţia hidrotehnică elabora:
 • proiecte de lucru pentru construcţia instalaţiilor hidrotehnice antierozionale, a heleşteielor şi bazinelor de apă, de îndreptare şi adâncire a albiei râurilor;
 • proiecte pentru desecarea terenurilor supraumezite;
 • proiecte de lucru pentru consolidarea râpilor şi alunecărilor de teren;
 • proiecte de lucru pentru recultivarea şi restabilirea fertilităţii terenurilor deteriorate;
 • proiecte de lucru privind crearea plantaţiilor forestiere de protecţie a solurilor, de împădurire a terenurilor degradate;
 • proiecte de protecţie a solurilor de inundaţii, etc.

Secţia prospecţiunilor inginereşti îndeplinea lucrări topografo-geodezice şi geologico-inginereşti.

Secţia de atribuire a terenurilor:
 • întocmea şi coordona materialele privind atribuirea şi modificarea destinaţiei terenurilor pentru necesităţi cu destinaţii neagricole (construcţia obiectelor de infrastructură a drumurilor, industriei, complexului energetic, obiectelor de menire social-culturală, etc.);
 • elabora materiale privind atribuirea terenurilor pentru necesităţi intragospodăreşti;
 • transpune în teren proiectele de atribuire a terenurilor şi perfecta documentele de autentificare a dreptului asupra terenului.

Secţia reabilitare a plantaţiilor multianuale elabora proiecte de lucru pentru plantarea livezilor, viţei de vie, reabilitarea acestora, crearea pepinierelor şi plantaţiilor de pomuşoare.

Secţia schemelor generale:

 • în 1980 a elaborat schema generală de folosire raţională şi protecţia resurselor funciare ale RSSM până în anul 2005;
 • în 1984 a elaborat schema generală pentru dezvoltarea drumurilor intragospodăreşti;
 • au fost de asemenea elaborate scheme de creare a fâşiilor riverane de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de apă.
 •  

  PROIECTE

  Specialiştii institutului „Moldghiprozem” au participat activ şi la programe internaţionale. Astfel, pentru colhozul „Soviet Turkmenistana”, raionul Aşhabad, RSS Turkmenistan, ei au elaborat proiectul pentru organizarea teritoriului şi reconstrucţiei plantaţiilor viticole pe o suprafaţă de 977 de hectare.
  În anii 1978-1981 specialiştii institutului în domeniul pedologiei şi organizării teritoriului V.Vorobiov, V. Manalachi, A.Şevcenco, B.Culibaba, I.Şuhan au participat la înfăptuirea cercetărilor pentru organizarea teritoriului în Jamaharia Libiană, elaborarea şi implementarea proiectelor de organizare a teritoriului în Cuba (M.Gânju), şi Guineea (S.Abramean).

  Anumite proiecte ale institutului, elaborate în anii 1975-1984, au fost menţionate cu diplome ale EREN a URSS. Printre ele pot fi enumerate proiectele organizării intragospodăreşti a teritoriilor destinate:

  • sovhozului „Orac”, raionul Leova;
  • colhozului „Maiak”, raionul Râşcani;
  • colhozului „Ghigant”, raionul Vulcăneşti;
  • sovhozului „Lăpuşna”, raionul Kotovschii;
  • AŞP „Vierul”, raionul Kutuzov;
  • sovhozului „Vinogradari”, raionul Cahul şi altele.

  Autorilor acestor proiecte le-au fost înmânate 8 medalii de aur, 10 medalii de argint şi 17 medalii de bronz ale EREN a URSS.

  Printre cei decoraţi s-au aflat: I.Turucalo, V.Baluhatâi, F.Scutari, M.Vidavschii, V.Iazâcov, F.Orlov, R.Luchiv, N.Zenin, T.Şevcenco, V.Tarasiuc, E.Fleişman, V.Malahov, V. Gorodeţchi, S.Cainareanu, V.Godâna şi alţii.Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri