Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Dezvoltarea organizării teritoriului în Republica Moldova

Dezvoltarea organizării teritoriului în Republica Moldova

Organizarea şi amenajarea teritoriului au fost întotdeauna un element de bază al dezvoltării sociale şi economice a localităţilor urbane şi rurale ale ţării în toate perioadele de dezvoltare a ei. Astăzi teritoriul Republicii Moldova constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabilă şi este o parte a avuţiei naţionale, de care beneficiază toţi cetăţenii ţării.

Scopul de bază al organizării şi amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.

În 1945 în componenţa Ministerului Agriculturii din RSSM a fost creată Direcţia pentru organizarea teritoriului cu următoarele domenii de activitate:

  • evidenţa funciară de stat şi înregistrarea proprietăţilor funciare;
  • distribuirea şi organizarea intergospodărească a terenurilor cu eliberarea actelor privind drepturile de folosire a lor;
  • organizarea intragospodărească a teritoriilor;
  • cercetări pedologice, geobotanice, etc.

 

Sarcina organizării teritoriului consta în restabilirea rapidă a proprietăţii funciare a colhozurilor şi sovhozurilor, împroprietărirea cu pământ a gospodăriilor ţărăneşti, care nu dispuneau sau dispuneau de puţin pământ, restabilirea evidenţei funciare.

În scurt timp în republică s-au format proprietăţi funciare colhoznice masive, se conturau mai clar asolamentele cu făşiile forestiere plantate, s-a început plantarea livezilor şi viţei de vie în corespundere cu proiectele organizării intragospodăreşti a teritoriilor, au fost determinate locurile pentru centrele zootehnice şi altor domenii agricole.

Dezvoltarea de mai departe şi intensificarea producerii agricole necesitau o studiere mai detaliată a calităţii terenurilor. De aceea, după finalizarea organizării teritoriilor în toate colhozurile şi sovhozurile specialiştii Direcţiei pentru organizarea teritoriului au început cercetarea terenurilor întreprinderilor agricole şi alcătuirea planurilor privind folosirea lor după materialele ridicărilor aeriene topografice prin fotografiere.

Din 1954 în republică au fost începute lucrările de prospectare şi proiectare în scopul însuşirii pantelor slab productive pentru plantarea livezilor, viţei de vie şi altor culturi multianuale.

Pentru îndeplinirea lucrărilor de organizare a teritoriului, de cercetări pedologice, a altor tipuri de lucrări Direcţia pentru organizarea teritoriului era completată cu specialişti calificaţi în domeniile reglementării regimului proprietăţii funciare, pedologiei, agronomiei, alte domenii conexe. Ei formau grupe de producere, echipe pentru îndeplinirea operativă a sarcinilor de producţie. Dar insuficienţa de cadre nu permiteau înfăptuirea la nivel a lucrărilor de reglementare de stat a regimului proprietăţii funciare.

Pentru soluţionarea acestor probleme erau invitaţi specialişti din republicile unionale, absolvenţi ai Institutului de ingineri pentru organizarea teritoriului din Moscova, Institutului agricol din Lvov, ai Academiei Agricole din Belarus, altor instituţii de profil.

Intensificarea agriculturii în RSS Moldovenească a pus noi sarcini privind reglementarea regimului proprietăţii funciare, care se refereau la lucrările de prospectare, de proiectare şi organizare a teritoriilor. Îndeplinirea acestor sarcini a revenit Institutului republican pentru organizarea teritoriului, creat în martie 1961 şi redenumit în 1983 în Institutul moldovenesc de stat de proiectări pentru organizarea teritoriului ( „Moldghiprozem”), care în continuare a devenit cea mai veche întreprindere a ramurii.

În iulie 1968 în scopul trecerii ramurii viticole şi pomicole pe baze industriale prin Hotărârea de Guvern nr. 217 a fost creat Institutul moldovenesc intercolhoznic de proiectare pentru organizarea teritoriilor şi reabilitării viilor şi livezilor în colhozurile RSS Moldoveneşti „Moldvinsadproiect”, denumirea fiindu-i schimbată ulterior în Institutul tehnologic de proiectări „Kolhozvinsadproiect”.

După reorganizarea structurii organizatorice a Ministerului Agriculturii, începând cu 16 noiembrie 1990, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului a devenit succesorul de drept al institutelor „Kolhovinsadproiect” şi „Moldghiprozem”.

La ziua de azi Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări şi Organizare a Teritoriului” (ÎS „IPOT”) este continuatorul tradiţiilor şi bunelor practici de înfăptuire tot mai avansată a reglementării de stat a regimului proprietăţii funciare în Republica Moldova. Având specialişti de înaltă calificaţie, o bază tehnico-materială modernă şi o experienţă bogată de lucru, ÎS „IPOT” ocupă astăzi poziţii de frunte pe piaţa relaţiilor funciare.Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri